Strůjce INTJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

1 %

V celé populaci má
typologii Strůjce
1% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Cílení na detaily a fakta 
  • Realističtí 
  • Zajímají se spíše o přítomnost než o budoucnost 
  • Jsou pozorní, ale poněkud subjektivní 
  • Logičtí a praktičtí 
  • Zajímají se o vnitřní svět 
  • Disciplinovaní a organizovaní 

Popis typologie - Strůjce

I když dominantní preferencí Strůjců (dále jen INTJ) je silně vyvinutá intuice, nebývá jejich introvertní orientace na první pohled vždy zřejmá a mnoho lidí je pokládá za extroverty. Ze všech typů mají INTJ asi největší dávku sebedůvěry. Svému okolí se tento vzácný typ, vyskytující se v populaci zhruba v 1 procentu, jeví jako nejvíce individualistický a nezávislý. INTJ uvažují a myslí ve formách čisté racionality. Lidé a věci mají podle nich sloužit nějakému pozitivnímu účelu a cíli. Obvykle se snadno rozhodují. Protože sami nejlépe vědí, jak má všechno být, mají ve svých úsudcích sklon ignorovat pocity a názory jiných - těch, kteří by je mohli podpořit i těch, kteří jsou vůči nim kritičtí. Hledí do budoucnosti, pro někoho až příliš vzdálené a nemilují pohledy zpět.

Vynikají precizností ve vyjadřování a myšlení. Jejich schopnost vysledovat i menší nesoulad nebo nelogičnost v jakýchkoli závěrech či výrocích bez ohledu na to, jak vzdáleni jsou v čase nebo v prostoru, může někdy vyvolávat dojem, že jsou intelektuální snobové. INTJ neustále hledají to, co je nejdůležitější. Pokud dodržují nějaká pravidla a postupy, nedělají tak zpravidla proto, že jim a priori věří nebo jim přikládají hlubší smysl či význam, ale proto, že je považují za užitečné. INTJ jsou nejteoretičtější typ ze všech.

Zatímco ENTP vidí ideje jako pěšáky na šachovnici reality, INTJ na to dívá přesně opačně: realita je pro něj pěšákem v šachové partii idejí. Žádná není dost výstřední na to, aby si nezasloužila jejich pozornost. INTJ jsou otevření nápadům a konceptům a často je s nemalou dávkou intelektuální agresivity vyhledávají.

INTJ mají neobyčejný smysl pro dotahování věcí a jsou schopni předvídat i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Když jsou přesvědčeni, že jsou správné a přínosné, dokážou je uvádět do života, pokud je to třeba i s nelítostnou bezohledností, bez zřetele na oběti, čas nebo energii.

INTJ mohou být jednou za čas nesmírně úzce zaměřeni na jeden jediný cíl a prostě nevidět ani neslyšet nic a nikoho jiného. To může být jejich předností i slabinou.

Nejraději by viděli, jak se jejich myšlenkové konstrukce a systémy zhmotňují a přeměňují do něčeho skutečného. Tam, kde se INTP spokojí s vytvořením systému, INTJ budou shánět granty, zakládat firmy, organizovat politické strany, spolky či hnutí pro to, aby svým nápadům pomohli na svět. Vynikají v zevšeobecňování, klasifikování, shrnování, nacházení vhodných příkladů. Protože jejich argumenty vycházejí z nitra, mohou své zdůvodnění znepřehledňovat a mlžit například tím, že operují nepřesně definovanými pojmy či spoléháním se na blíže neurčené zásady, učení či autority.

Pro lidi, kteří budou pracovat s INTJ, bývá užitečná taktika, jak předcházet konfliktům a nedorozuměním, přimět je k tomu, aby pravidelně a opakovaně procházeli společné záměry a cíle. Jejich spolupracovníci či partneři mají někdy pocit, že INTJ do nich vidí a že je často "nachytávají na hruškách". Tento pocit přehlednosti, téměř nahoty, způsobuje, že si ve vztazích vůči INTJ podvědomě vytvářejí odstup. To ještě podporuje dojem, že se INTJ zdají studení, neemocionální a neschopni vášně. Pro svůj sklon vyžadovat od jiných stejně tvrdou práci jako odvádějí oni sami, působí jako ti, kteří jsou až neúměrně nároční a lze je jen těžko uspokojit. V zaměstnání si mohou přisvojit cíle organizace natolik, že je naplňují s téměř svatým odhodláním.

INTJ patří mezi nejnezávislejší typy, proto někdy budí dojem nadutosti a arogance. Při práci a hře se mohou zdát nad věcí, nezřídka jsou hádaví. Bývají překvapeni, když jim lidé tyto vlastnosti vyčítají a pokládají je za nepřátelské. Paradoxně, právě takto vyjadřují náklonnost a zájem.

Emocionální stavy nebývají v jejich chování obvyklé. Ženy i muži INTJ je nedávají příliš najevo. Dokážou být chladní, rezervovaní, nepřístupní. Bývá to však jejich obranná reakce, protože ve skutečnosti bývají až hypersenzitivní vůči odmítání ze strany těch, kterých si váží a na kterých jim záleží. Proto se chrání chladnou skořápkou.

INTJ mohou například při jednání vynechat obvyklé úvodní zdvořilosti a konverzační fráze výrokem, že není čas na " tlachání" a tak nechtěně vyslat signál, že je třeba spěchat. Sice to tak vlastně ani nemysleli, ale pak se diví, z čeho pochází ta atmosféra napětí či tlaku. Obvykle si ale vedou lépe v pracovních situacích než při oddechových aktivitách.

Spoléhání se na intuici způsobuje, že si své přátele, spolupracovníky, životní partnery a podřízené vybírají občas velmi překvapivě a někdy i navzdory do očí bijícím důkazům, že tato volba není nejlepší. Když si někoho oblíbí, dokážou být oddaní a pozorní. Když na někoho mají slabost, mohou být velmi tolerantní, nešetří podporou a ponechávají velkou volnost při rozhodování. Pro své úspěchy potřebují druhé, je pro ně ale nutná značná dávka autonomie a soukromí a možnost být sami se sebou, bez dalších lidí. Nezájem okolí nebo dokonce kritika jej příliš nevyvádí z rovnováhy, protože většinou dělají věci, o kterých jsou vnitřně přesvědčeni, že jsou správné, pokud ne jediné možné.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.