Řemeslník ISTP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

7 %

V celé populaci má
typologii Řemeslník
7% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Vysoce logičtí 
  • Rádi se učí ze zkušenosti 
  • Zaměření na akci
  • Velmi realističtí a praktičtí 
  • Líbí se jim vzrušení a nové zkušenosti 
  • Sebevědomí a bezstarostní

Popis typologie - Řemeslník

Život bývá pro tyto lidi, kterých je mezi námi asi 7 %, uměleckým činem. Pro ně do značné míry platí, že všechno zkusí pouze jednou. Sedí jim úloha osamělého dobrodruha. Jsou schopni riskovat více než jiné typy a to bez ohledu na to, že se čas od času, a někteří dokonce velmi často, "popálí".

Často je můžeme najít, jak jdou do boje i tam, kde mají pramalou naději na úspěch. Jejich potravou je vzrušení a adrenalin. Lidé s typologií Řemeslník (dále jen ISTP) nevědí, proč by se měli s někým bavit. Nacházejí například potěšení v parašutismu, ve skocích do vody pokud možno z velkých výšek, v surfování na těch nejnebezpečnějších vlnách a podobně. Mezi nimi se nabírají i typičtí krizoví manažeři, kteří bravurně vyvedou firmu z přepadu, ale nestojí o slávu ani o vděčnost vlastníků.

ISTP často bravurně zvládají nástroje a stroje všeho druhu, od hodinářského závitníku až po nadzvukovou stíhačku. Nástroje a stroje je přitahují jako magnet od nejútlejšího dětství. S nářadím se "hrají" především na základě individuálních pohnutek, nikoliv na základě nějakých plánů nebo vnějších harmonogramů.

ISTP dokážou být i velmi vzpurní ve vztahu k autoritám a hierarchii, pokud si poslušnost podle nich nezaslouží. Na nadřazenost a podřízenost se často dívají jako na něco zbytečné a prožité. Jejich odboj nemá formu aktivní rezistence. Spíše se projeví jako ledový nezájem a ignorování.

Většinu své psychické energie věnují zpravidla tomu, aby subjektivně uvážili a vyhodnotili co daná fakta a informace znamenají hlavně pro ně samotné. Úsporné je i jejich vyjadřování. Tak jak se ISTP rychle pouštějí do akce, tak nečekaně se z ní dokážou i stáhnout.

Nesnažme se je ovlivnit, pokud je právě něco napadlo. Naše šance jsou zde minimální. Podobně jako ISFP, komunikují převážně činy a neusilují o to, aby rozvíjeli své verbální dovednosti. Jejich duch je zaměřen spíše řemeslně než vědecky.

Klasický přístup k výuce, například ke hře na klavír, je ve studiu not a cvičení stupnic. ISTP ale taková metoda nic neříká, protože oni přece nechtějí hrát žádné stupnice, ale skladby. Jsou výborní praktici v aplikované vědě, v inženýrských oborech, v mechanice a také dokážou vyniknout jako právníci, či investiční analytici. Proto může existovat mnoho světoznámých hudebníků, herců a umělců vůbec, kteří neznají noty nebo nikdy nechodili do žádné profesní školy. Totéž platí o mnoha řemeslnících a vůbec mistrech v oborech založených na nějakém druhu tělesné, například manuální zručnosti.

ISTP je více typická pro muže. Pro ženské ISTP bývá mnohdy snadněji uplatnit své přednosti v zaměstnání než doma. Pro muže ale není snadné přijmout mezi sebe ženu, která dělá "mužskou" práci lépe než oni. Jelikož pro tyto ženy není jednoduché najít partnera a mohou častěji než jiné typy zůstat samy, stává se, že se "vdávají" za svůj koníček nebo práci. Můžeme je najít v zaměstnáních tak rozmanitých, jako jsou správce přírodní rezervace, traumatologické chirurgie, investigativní žurnalistika, ve vyšetřovacích útvarech policie či jako sportovní instruktorky.

Mezi silné stránky ISTP patří, že se dokážou sami motivovat, sami sebe nastartovat a zcela nezávisle pracovat. Nepotřebují dohled a dokonce ho nesnášejí. Většinu věcí dodají včas a v termínu, ale jejich čas a termín nemusí být vždy totožný s vaším. Nesnášejí omezení a mnoho struktur, jako jsou závazné harmonogramy, síťové diagramy či metody kritických cest.
ISTP nechápou, že člověk nemusí tu či onu věc skutečně "dělat", aby jí rozuměl a znal ji. Neradi se smiřují s tím, že režisér nemusel být vynikajícím hercem aby věděl, co mají představitelé rolí dělat, ani skvělým dramatikem aby rozpoznal dobrou hru. Jejich soustředěnost na logiku věcí jim občas brání vidět pozitiva, vzít v úvahu lidskou stránku a například pochválit druhé lidi.

Jejich orientace na akcii jim občas brání myslet dopředu. ISTP je svérázný typ. Bez těchto lidí by svět nebyl nikdy úplný. Často se pro ně jen těžko hledá místo, zkrátka "nezapadají". Ale v tom, co jim sedne, jsou nenahraditelní a nepřekonatelní.
Pokud jsou ITP vyvedeni z rovnováhy, mohou se uchýlit do obrany, být tragičtí, bojácní, přecitlivělí a hysteričtí, neochotní, tvrdohlaví a nedůtkliví. Mohou se vyhýbat lidem a celému světu a úplně se stáhnout do sebe. Spíše než realita se v nich mohou zrcadlit jejich pocity a představy. Jsou pak v nebezpečí, že pokud fakta, data a skutečnost neodpovídají jejich teoriím a názorům, ignorují je.

Jejich neosobní orientace se může projevit v mnoha podobách, od plachosti až po asociální postoje či jednání. V prvním případě můžeme mít dočinění s naivními či společensky tak trochu neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. V druhém případě může jít o nekomunikativní izolované podivíny, lhostejně povýšené nad dennodenní starosti, které je ale snadné zneužít pro nejrůznější ideologie.

V oblasti mezilidských vztahů mohou být černobílí, klasický projev primitivního cítění. Nemusí se dovtípit, co mohou druzí cítit a obvykle se jim to musí říct "po lopatě". Proto se jim může stát, že se vůči potřebám a přáním druhých projeví netaktně a necitlivě.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.